USTAWA
z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
Ustawa określa:
1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się lub uprawiających
sport lub rekreację na obszarach wodnych;
2) podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, zakres ich
obowiązków i uprawnień, oraz zasady finansowania ich działalności;
3) podmioty odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa osobom
pływającym, kąpiącym się lub uprawiającym sport lub rekreację na obszarach
wodnych;
4) nadzór i kontrolę nad ratownictwem wodnym;
5) zasady i tryb usuwania, przechowywania, wydawania oraz orzekania
przepadku statku lub innego obiektu pływającego przeznaczonego lub
uŜywanego do uprawiania sportu lub rekreacji, zwanego dalej „innym
obiektem pływającym”.
Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) obszarze wodnym – rozumie się przez to wody śródlądowe oraz wody
przybrzeŜne w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne
(Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), a takŜe kąpielisko, miejsce
wykorzystywane do kąpieli, pływalnię oraz inne obiekty dysponujące nieckami
basenowymi o łącznej powierzchni powyŜej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w
najgłębszym miejscu lub głębokości powyŜej 1,2 m;
2) wyznaczonym obszarze wodnym – rozumie się przez to kąpielisko, miejsce
wykorzystywane do kąpieli, pływalnię oraz inne obiekty dysponujące nieckami
basenowymi o łącznej powierzchni powyŜej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m
w najgłębszym miejscu lub głębokości powyŜej 1,2 m;
3) wypadku – rozumie się przez to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną,
które wystąpiło podczas pływania, kąpania lub uprawiania sportu lub rekreacji na
obszarach wodnych, którego następstwem moŜe być naruszenie czynności
narządu ciała lub rozstrój zdrowia;
4) ratownictwie wodnym – rozumie się przez to prowadzenie działań ratowniczych,
polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom,
które uległy wypadkowi lub są naraŜone na niebezpieczeństwo utraty Ŝycia lub
zdrowia na obszarze wodnym;
5) ratowniku wodnym – rozumie się przez to osobę posiadającą wiedzę i
umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje
przydatne w ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania określone w art. 13
ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), zatrudnioną lub pełniącą słuŜbę w
podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą
członkiem tego podmiotu;
6) miejscu wykorzystywanym do kąpieli – rozumie się przez to miejsce, o którym
mowa w art. 9 ust. 1 pkt 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne;
7) kąpielisku – rozumie się przez to kąpielisko w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 5a
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne;
8) pływalni – rozumie się przez to obiekt kryty lub odkryty, z wodą przepływową,
przeznaczony do pływania lub kąpieli, posiadający co najmniej jedną nieckę
basenową, z trwałym brzegiem i dnem, wyposaŜony w urządzenia sanitarne,
szatnie i natryski.
Rozdział 2
Bezpieczeństwo na obszarach wodnych
Art. 3.
Osoby przebywające na obszarach wodnych obowiązane są do zachowania naleŜytej
staranności w celu ochrony Ŝycia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:
1) zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub
urządzenia i ich przestrzegania;
2) stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez podmioty, o
których mowa w art. 12 ust. 1;
3) zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności
oraz aktualnych warunków atmosferycznych;
4) uŜytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności,
sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami uŜycia;
5) bezzwłocznego informowania odpowiednich słuŜb ratowniczych lub
podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1, o zaistniałym wypadku lub
zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć
wpływ na bezpieczeństwo osób.
Art. 4.
1. Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych polega w szczególności na:
1) dokonaniu, we współpracy z policją i działającymi na danym terenie
podmiotami, o których mowa w art. 12 ust. 1, analizy zagroŜeń, w tym
identyfikacji miejsc, w których występuje zagroŜenie dla bezpieczeństwa
osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania
sportu lub rekreacji;
2) oznakowaniu i zabezpieczeniu terenów, obiektów i urządzeń przeznaczonych
do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na obszarach
wodnych;
3) prowadzeniu działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących
bezpieczeństwa na obszarach wodnych, polegających w szczególności na:
a) oznakowaniu miejsc niebezpiecznych,
b) objęciu nadzorem, we współpracy z policją i podmiotami, o których
mowa w art. 12 ust. 1, miejsc niebezpiecznych, w tym miejsc
zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli,
c) uświadamianiu zagroŜeń związanych z wykorzystywaniem obszarów
wodnych, w szczególności prowadzeniu akcji edukacyjnych wśród dzieci
i młodzieŜy szkolnej;
4) informowaniu i ostrzeganiu o warunkach pogodowych oraz innych
czynnikach mogących powodować utrudnienia lub zagroŜenia dla zdrowia
lub Ŝycia osób;
5) zapewnieniu warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które
uległy wypadkowi lub są naraŜone na niebezpieczeństwo utraty Ŝycia lub
zdrowia.
2. Za zapewnienie bezpieczeństwa, o którym mowa w ust. 1, odpowiada:
1) na terenie parku narodowego lub krajobrazowego – dyrektor parku,
2) na terenie, na którym prowadzona jest działalność w zakresie sportu lub
rekreacji – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność w tym
zakresie,
3) na pozostałym obszarze – właściwy miejscowo wójt (burmistrz, prezydent
miasta)
– zwani dalej „zarządzającym obszarem wodnym”.
3. Zadania, o których mowa w ust. 1, wykonywane przez wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) na obszarze, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, naleŜą do zadań
własnych gminy.
Art. 5.
1. Zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym umieszcza, w ogólnie dostępnym
miejscu, informacje dotyczące:
1) zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego;
2) ograniczeń w korzystaniu z wyznaczonego obszaru wodnego;
3) sposobu powiadamiania o wypadkach wraz z numerami alarmowymi.
2. Do obowiązków zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym naleŜy:
1) w przypadku kąpieliska, pływalni oraz innych obiektów dysponujących
nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyŜej 100 m2 i głębokości
ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyŜej 1,2 m:
a) wytyczanie strefy dla umiejących i nieumiejących pływać,
b) wydzielanie brodzika dla dzieci;
2) zapewnienie stałej kontroli wyznaczonego obszaru wodnego przez
ratowników wodnych;
3) utworzenie stanowiska do obserwacji wyznaczonego obszaru wodnego;
4) wyposaŜenie w sprzęt ratunkowy i pomocniczy oraz urządzenia
sygnalizacyjne i ostrzegawcze (wzrokowe i słuchowe);
5) oczyszczanie powierzchni dna obszaru przeznaczonego do pływania lub
kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub
inny wypadek;
6) upowszechnianie zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego;
7) zapewnianie przekazywania informacji o dopuszczalności lub zakazie
korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego.
3. Osoba pływająca, kąpiąca się lub uprawiająca sport lub rekreację na
wyznaczonym obszarze wodnym jest obowiązana do zapoznania się z
informacjami, o których mowa w ust. 1.
Art. 6.
Zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym lub osoba przez niego upowaŜniona moŜe nie
wpuścić na ten obszar osoby lub Ŝądać opuszczenia przez nią tego obszaru, jeśli zachowanie
osoby wyraźnie wskazuje, Ŝe znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub jest pod wpływem
środka odurzającego.
Art. 7.
Zabrania się prowadzenia w ruchu wodnym statku lub innego obiektu pływającego,
niebędącego pojazdem mechanicznym, osobie znajdującej się w stanie po uŜyciu alkoholu,
nietrzeźwości, po uŜyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub pod wpływem środka
odurzającego.
Art. 8.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych,
2) wzory znaków zakazu, nakazu oraz informacyjnych i flag
– mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa i udzielania pomocy osobom kąpiącym się, pływającym i
uprawiającym sport lub rekreację na obszarach wodnych.
Art. 9.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, minimalne
wymagania dotyczące liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę
wyznaczonego obszaru wodnego, biorąc pod uwagę wielkość tego obszaru oraz konieczność
zapewnienia bezpieczeństwa osobom na nim przebywającym.
Art. 10.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dotyczące wyposaŜenia
wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia
sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, mając na
uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z tych obszarów.
Art. 11.
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim
powinna odpowiadać woda na pływalniach, a takŜe częstotliwość pobierania próbek wody,
metodyki referencyjne analiz i sposób oceny, czy woda odpowiada wymaganym warunkom,
oraz sposób informowania ludności o jakości wody na pływalniach, uwzględniając ochronę
zdrowia publicznego oraz potrzebę dostarczania społeczeństwu informacji w tym zakresie.
Rozdział 3
Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego oraz obowiązki
ratowników wodnych
Art. 12.
1. Ratownictwo wodne moŜe wykonywać Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
oraz inne podmioty, jeŜeli uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw
wewnętrznych, zwane dalej „podmiotami uprawnionymi do wykonywania
ratownictwa wodnego”.
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych udziela, w drodze decyzji
administracyjnej, zgody, o której mowa w ust. 1, na wniosek podmiotu
ubiegającego się o jej udzielenie, o ile podmiot ten spełnia następujące warunki:
1) zapewnia stan gotowości do wykonywania ratownictwa wodnego, poprzez
utrzymywanie stałych dyŜurów ratowników wodnych;
2) dysponuje kadrą ratowników wodnych w liczbie niezbędnej do zapewnienia
stanu gotowości, o którym mowa w pkt 1;
3) posiada siedzibę;
4) posiada niezbędny do wykonywania ratownictwa wodnego sprzęt
specjalistyczny oraz środki transportu i łączności.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1) nazwę podmiotu, siedzibę i jego adres;
2) informację o obszarze działania, na którym ma być wykonywane ratownictwo
wodne;
3) informację o liczbie ratowników wodnych oraz posiadanych przez nich
kwalifikacjach przydatnych w ratownictwie wodnym;
4) wykaz sprzętu specjalistycznego, środków transportu i łączności;
5) informację o źródłach finansowania planowanej działalności;
6) informację o zakresie planowanych szkoleń ratowników wodnych i
instruktorów oraz wykaz kadry i sprzętu niezbędnego do szkolenia i
egzaminowania.
4. W przypadku prowadzenia działalności ratowniczej na obszarze parku
narodowego lub krajobrazowego do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza
się takŜe opinię dyrektora parku.
5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji administracyjnej:
1) cofa zgodę, o której mowa w ust. 1, jeŜeli podmiot, któremu taka zgoda
została udzielona, przestał spełniać warunki, o których mowa w ust. 2, lub
2) moŜe cofnąć zgodę, jeŜeli podmiot, któremu taka zgoda została udzielona, nie
usunął w wymaganym terminie nieprawidłowości mających istotny wpływ na
wykonywanie ratownictwa wodnego stwierdzonych protokołem kontroli.
Art. 13.
W ramach ratownictwa wodnego podejmowane są działania ratownicze, polegające w
szczególności na:
1) przyjęciu zgłoszenia o wypadku lub zagroŜeniu;
2) dotarciu na miejsce wypadku z odpowiednim sprzętem ratunkowym;
3) udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
4) zabezpieczeniu miejsca wypadku lub zagroŜenia;
5) ewakuacji osób z miejsca stanowiącego zagroŜenie dla Ŝycia lub zdrowia;
6) transporcie osób, które uległy wypadkowi lub są naraŜone na
niebezpieczeństwo utraty Ŝycia lub zdrowia na obszarze wodnym do miejsca,
gdzie jest moŜliwe podjęcie medycznych czynności ratunkowych przez
jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa
w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie
Medycznym, po uprzednim uzgodnieniu miejsca przekazania z dysponentem
jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego;
7) poszukiwaniu osób zaginionych na obszarze wodnym.
Art. 14.
1. Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego:
1) organizują, kierują, koordynują i bezpośrednio prowadzą działania ratownicze
w ramach ratownictwa wodnego, z zastrzeŜeniem ust. 2;
2) prowadzą działalność profilaktyczną i edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa
na obszarach wodnych;
3) prowadzą dokumentację działań ratowniczych, o których mowa w pkt 1, w
tym rejestr działań ratowniczych;
4) ujawniają zagroŜenia w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na
obszarach wodnych;
5) przekazują informację o zagroŜeniach, o których mowa w pkt 4, właściwej
radzie gminy.
2. Podczas zdarzeń, w związku z którymi prowadzone są takŜe działania z zakresu
gaszenia poŜarów, ratownictwa chemicznego, ekologicznego lub technicznego do
kierowania tymi działaniami uprawniony jest kierujący działaniem ratowniczym,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpoŜarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz.
353).
3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, obejmuje następujące dane:
1) imię i nazwisko osoby, której udzielono pomocy w ramach działań
ratowniczych, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania;
2) rodzaj doznanego urazu lub zachorowania osoby, o której mowa w pkt 1;
3) rodzaj udzielonej pomocy;
4) miejsce wypadku;
5) imiona i nazwiska ratowników wodnych udzielających pomocy;
6) datę prowadzenia działań ratowniczych;
7) czas i miejsce przekazania osoby, o której mowa w pkt 1, jednostkom
systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne lub innym słuŜbom.
4. Informacje, o których mowa w ust. 3, są przechowywane przez okres 10 lat od
dnia ich wprowadzenia do rejestru.
5. Podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego udostępnia
informacje, o których mowa w ust. 3, na pisemny wniosek:
1) osobie, której udzielono pomocy w ramach działań ratowniczych, oraz
2) Policji, prokuraturze, sądom, dyrektorowi parku narodowego i zakładom
ubezpieczeń, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem.
Art. 15.
1. Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego mogą organizować
i prowadzić szkolenia ratowników wodnych i instruktorów w zakresie
ratownictwa wodnego oraz psów ratowniczych wraz z ich przewodnikami.
2. Organizacja i prowadzenie szkoleń, o których mowa w ust. 1, na obszarze parku
narodowego, poza miejscami udostępnianymi w planie ochrony lub zadaniach
ochronnych wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw środowiska,
na odstępstwo od zakazów obowiązujących w parku.
3. Organizację i prowadzenie szkoleń, o których mowa w ust. 1, na obszarze parku
krajobrazowego lub obszarze Natura 2000 uzgadnia się z właściwym miejscowo
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia:
1) ramowy program szkolenia, o którym mowa w ust. 1,
2) zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do
uzyskania uprawnień z zakresu ratownictwa wodnego,
3) wzory dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, o których mowa
w pkt 2,
4) kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej szkolenia,
5) sposób przeprowadzania egzaminu
– mając na względzie bezpieczeństwo na obszarach wodnych, zapewnienie
odpowiedniego poziomu wyszkolenia ratowników wodnych, zapewnienie
odpowiedniego poziomu kadry dydaktycznej, konieczność zapewnienia
jednolitego sposobu przeprowadzania egzaminu oraz zakres uprawnień
uzyskiwanych po zdaniu egzaminu.
Art. 16.
Do obowiązków ratowników wodnych naleŜy w szczególności wykonywanie działań
ratowniczych, o których mowa w art. 13, oraz:
1) obserwowanie wyznaczonego obszaru wodnego, niezwłoczne reagowanie na
kaŜdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej,
zapobieganie skutkom zagroŜeń;
2) przegląd stanu urządzeń i sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa
wodnego;
3) określanie głębokości wyznaczonego obszaru wodnego;
4) kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób
pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację;
5) wywieszanie na maszcie odpowiednich flag informacyjnych;
6) sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych, naruszeń zasad
korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego w szczególności granicy
strefy dla umiejących pływać, a w kąpieliskach takŜe nadchodzącej burzy;
7) reagowanie na przypadki naruszania zasad korzystania z wyznaczonego
obszaru wodnego;
8) wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz
innych aktualnych informacji w szczególności dotyczących nagłych zmian
warunków atmosferycznych;
9) niezwłoczne informowanie zarządzającego, o którym mowa w art. 21 ust. 1,
oraz swojego przełoŜonego o zagroŜeniach bezpieczeństwa osób
przebywających na obszarze wodnym;
10) bieŜące dokumentowanie prowadzonych działań ratowniczych.
Art. 17.
1. Pracodawca inny niŜ podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego
jest obowiązany zwolnić ze świadczenia pracy pracownika będącego ratownikiem
wodnym na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczych i do
wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu.
2. Zwolnienie pracownika ze świadczenia pracy w razie konieczności udziału w
działaniach ratowniczych oraz na czas wypoczynku po zakończonej akcji
ratowniczej następuje na podstawie pisemnego zaświadczenia wystawionego
przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego określającego
czas trwania akcji ratowniczej i czas wypoczynku, który nie moŜe być dłuŜszy niŜ
12 godzin na dobę.
3. Za czas zwolnienia ze świadczenia pracy pracownik zachowuje prawo do
wynagrodzenia ustalonego w sposób określony w przepisach wydanych na
podstawie art. 297 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z
1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).
Art. 18.
1. Ratownik wodny, prowadząc działania ratownicze, korzysta z ochrony
przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r.– Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 553, z późn. zm.) dla funkcjonariuszy publicznych.
2. W przypadku gdy prowadzone przez ratownika wodnego działania ratownicze
polegają na udzieleniu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy lub
podjęciu medycznych czynności ratunkowych moŜe on poświęcić dobra osobiste
innej osoby, inne niŜ Ŝycie lub zdrowie, a takŜe dobra majątkowe, w zakresie,
w jakim jest to niezbędne dla ratowania Ŝycia lub zdrowia osoby znajdującej się w
stanie nagłego zagroŜenia zdrowotnego.
Art. 19.
Ratownik wodny, posiadający uprawnienia ratownika medycznego, o którym mowa w art. 10
ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, przy
wykonywaniu działań ratowniczych moŜe wykonywać medyczne czynności ratunkowe
w zakresie określonym na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy.
Art. 20.
Ratownik wodny oraz ratownik wodny z psem ratowniczym w czasie działań ratowniczych
mają prawo bezpłatnego wstępu na teren parku narodowego i rezerwatu udostępnionego dla
ruchu turystycznego na podstawie waŜnej legitymacji słuŜbowej.
Rozdział 4
Organizowanie i finansowanie działań ratowniczych
Art. 21.
1. Organizowanie i finansowanie działań ratowniczych na wyznaczonym obszarze
wodnym naleŜy do zarządzającego tym obszarem.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy osób fizycznych dysponujących nieckami basenowymi
wyłącznie do celów prywatnych.
3. Zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym moŜe zlecić, w drodze umowy,
organizowanie, kierowanie i koordynowanie działań ratowniczych podmiotom
uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.
Art. 22.
1. Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego:
1) wykonują zadania z zakresu ratownictwa wodnego,
2) organizują i prowadzą szkolenia ratowników wodnych w zakresie
ratownictwa wodnego
– na podstawie zlecania realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 11
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz.
654 i Nr 149, poz. 887).
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są dofinansowywane przez wojewodów w
ramach dotacji celowych przyznawanych z części budŜetu państwa, której są
dysponentami.
3. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być dofinansowane przez ministra
właściwego do spraw wewnętrznych.
4. Jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których wykonywane jest
ratownictwo wodne mogą udzielać dotacji celowych podmiotom uprawnionym do
wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań, o których mowa w ust.
1.
5. Dotacje, o których mowa w ust. 2–4, mogą być udzielane z pominięciem
otwartego konkursu ofert.
6. Dotacje, o których mowa w ust. 2–4, mogą być udzielane na:
1) utrzymanie gotowości ratowniczej;
2) prowadzenie działań ratowniczych;
3) organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów
ratowniczych i ich przewodników;
4) utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego;
5) prowadzenie dokumentacji wypadków.
7. W przypadku odstąpienia od otwartego konkursu ofert, odpowiednio wojewoda
oraz organ jednostki samorządu terytorialnego ogłasza zasady postępowania w
sprawach udzielania dotacji, o których mowa w ust. 2–4. Przepisy art. 14–18
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o
wolontariacie stosuje się odpowiednio.
8. Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, do dnia 31
grudnia, przekazują ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych informację o
wysokości otrzymanych w danym roku dotacji, celu, na który zostały udzielone
oraz podmiocie, który ich udzielił.
Rozdział 5
Nadzór i kontrola nad ratownictwem wodnym
Art. 23.
1. Nadzór nad ratownictwem wodnym sprawuje minister właściwy do spraw
wewnętrznych.
2. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw
wewnętrznych ma prawo:
1) Ŝądać od podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego
udostępnienia dokumentów oraz udzielania pisemnych wyjaśnień
dotyczących ich działalności związanej z wykonywaniem ratownictwa
wodnego;
2) dokonywać kontroli podmiotów uprawnionych do wykonywania
ratownictwa wodnego dotyczącej prawidłowości realizacji zadań, o których
mowa w art. 13 i art. 14 ust. 1. Oceny kontrolowanej działalności dokonuje
się pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.
Art. 24.
1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zarządza kontrolę podmiotu
uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego i zawiadamia o niej ten
podmiot najpóźniej w dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych.
2. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw
wewnętrznych moŜe wystąpić do podmiotu uprawnionego do wykonywania
ratownictwa wodnego o przygotowanie wskazanych dokumentów, zestawień i
wyjaśnień dotyczących jego działalności.
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) wskazanie podstawy prawnej do przeprowadzenia kontroli;
2) nazwę podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego
objętego kontrolą;
3) wskazanie przedmiotu, zakresu i miejsca przeprowadzenia kontroli oraz daty
jej rozpoczęcia i daty jej zakończenia;
4) imię i nazwisko osoby upowaŜnionej do przeprowadzenia kontroli.
4. Kontrolę przeprowadzają pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego
do spraw wewnętrznych, zwani dalej „kontrolującymi”, na podstawie imiennego
upowaŜnienia do przeprowadzenia kontroli, waŜnego wraz z dowodem osobistym
lub innym dokumentem potwierdzającym toŜsamość.
5. Kontrolujący podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, na wniosek lub
z urzędu, jeŜeli wyniki kontroli mogą dotyczyć jego praw lub obowiązków albo
praw lub obowiązków jego małŜonka lub osoby pozostającej z nim faktycznie we
wspólnym poŜyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia albo osób
związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Powody
wyłączenia kontrolującego trwają mimo ustania małŜeństwa, wspólnego poŜycia,
przysposobienia, opieki lub kurateli.
6. Kontrolujący podlega wyłączeniu z urzędu od udziału w kontroli, której przedmiot
stanowił zadania naleŜące wcześniej do zakresu jego obowiązków jako
pracownika podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego
objętego kontrolą, przez rok od dnia zakończenia ich wykonania, oraz w razie
zaistnienia w toku kontroli okoliczności mogących wywołać uzasadnione
wątpliwości co do jego bezstronności.
7. O wyłączeniu, o którym mowa w ust. 6, decyduje minister właściwy do spraw
wewnętrznych.
Art. 25.
1. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie podmiotu uprawnionego do
wykonywania ratownictwa wodnego objętego kontrolą w czasie wykonywania
jego zadań, a jeŜeli wymaga tego dobro kontroli – równieŜ poza jego siedzibą.
2. W ramach udzielonego upowaŜnienia kontrolujący ma prawo do:
1) swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń podmiotu uprawnionego do
wykonywania ratownictwa wodnego objętego kontrolą, bez obowiązku
okazywania przepustki;
2) wglądu do wszelkich dokumentów i innych materiałów, w tym kontrolę
systemów elektronicznych, związanych z działalnością podmiotu
uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego objętego kontrolą;
3) przeprowadzania oględzin majątku naleŜącego do podmiotu uprawnionego
do wykonywania ratownictwa wodnego objętego kontrolą;
4) sprawdzania przebiegu określonych czynności;
5) Ŝądania od kierownika i pracowników podmiotu uprawnionego do
wykonywania ratownictwa wodnego objętego kontrolą ustnych i pisemnych
wyjaśnień;
6) zabezpieczania dowodów.
3. Wszystkie czynności w imieniu podmiotu uprawnionego do wykonywania
ratownictwa wodnego objętego kontrolą wykonuje jego kierownik lub osoba
przez niego wyznaczona.
4. Podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego objęty kontrolą
zapewnia kontrolującemu:
1) warunki i środki niezbędne do przeprowadzenia kontroli, w tym dostęp do
pomieszczeń wyposaŜonych w urządzenia biurowe i środki łączności;
2) dostęp do obiektów i dokumentów;
3) uzyskiwanie ustnych i pisemnych informacji i wyjaśnień oraz danych
dotyczących spraw objętych kontrolą, w terminie wskazanym przez
kontrolującego;
4) moŜliwość sporządzania na koszt kontrolowanego, niezbędnych do kontroli
odpisów dokumentów lub wyciągów z dokumentów;
5) moŜliwość dokonywania oględzin obiektu lub innych składników
majątkowych.
5. Oględzin, o których mowa w ust. 4 pkt 5, dokonuje się w obecności osoby
upowaŜnionej przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego
objęty kontrolą.
6. Po dokonaniu oględzin sporządza się niezwłocznie protokół przebiegu i wyników
oględzin, który podpisują kontrolujący i osoba, o której mowa w ust. 5. W
przypadku odmowy podpisania protokołu przez osobę, o której mowa w ust. 5,
zamieszcza się w nim wzmiankę o odmowie jego podpisania.
Art. 26.
1. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie dowodów
zebranych w toku kontroli.
2. Dowodami są w szczególności dokumenty, protokół oględzin, opinie biegłych,
wyjaśnienia i oświadczenia.
Art. 27.
1. Ustalenia kontroli przedstawia się w protokole kontroli, który zawiera opis stanu
faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalone nieprawidłowości,
osoby za nie odpowiedzialne oraz ocenę kontrolowanej działalności. W
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości protokół kontroli zawiera wnioski i
zalecenia pokontrolne wraz ze wskazaniem sposobu usunięcia nieprawidłowości.
Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
podpisanych przez kontrolującego.
2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli podmiot uprawniony do
wykonywania ratownictwa wodnego objęty kontrolą moŜe wnieść do
kontrolującego na piśmie umotywowane zastrzeŜenia do protokołu kontroli, w
tym do sformułowanych wniosków i zaleceń, lub podpisuje protokół kontroli.
3. Zgłoszone zastrzeŜenia kontrolujący moŜe uznać za zasadne, zmieniając lub
uzupełniając protokół kontroli, albo uznać je za niezasadne i przekazać
stanowisko podmiotowi uprawnionemu do wykonywania ratownictwa wodnego
objętemu kontrolą. ZastrzeŜenia wniesione po terminie, przez osobę
nieuprawnioną lub bez zachowania formy pisemnej pozostawia się bez
rozpatrzenia.
4. W przypadku uznania zasadności zastrzeŜeń zmieniony lub uzupełniony protokół
kontroli zostaje przekazany ponownie do podpisania podmiotowi uprawnionemu
do wykonywania ratownictwa wodnego objętemu kontrolą. Przepis art. 23 stosuje
się odpowiednio.
Art. 28.
1. Podmiotowi objętemu kontrolą przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu
kontroli i złoŜenia kontrolującemu, w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania,
pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie wstrzymuje realizacji wniosków
i zaleceń pokontrolnych.
Art. 29.
Podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego objęty kontrolą zawiadamia, w
terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli lub stanowiska kontrolującego, o
którym mowa w art. 27 ust. 3, lub poprawionego protokołu kontroli, ministra właściwego do
spraw wewnętrznych o wykonaniu wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole
kontroli lub o przyczynach ich niewykonania.
Rozdział 6
Usunięcie statku lub innego obiektu pływającego
Art. 30.
1. Statek lub inny obiekt pływający moŜe być usunięty z obszaru wodnego, jeŜeli nie
ma moŜliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy prowadziła
go osoba znajdująca się w stanie po uŜyciu alkoholu, środka działającego
podobnie do alkoholu lub będąca pod wpływem środka odurzającego.
2. Dyspozycję usunięcia statku lub innego obiektu pływającego wydaje policjant.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, statek lub inny obiekt pływający
wprowadza się do strzeŜonego portu lub do przystani, a w przypadku braku
dostatecznie blisko strzeŜonego portu lub przystani pozostawia się go na
wyznaczonym przez starostę parkingu strzeŜonym do czasu uiszczenia opłat za
jego usunięcie i przechowywanie.
4. Usuwanie statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenie
strzeŜonego portu lub przystani naleŜy do zadań własnych powiatu. Starosta
realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub
powierza ich wykonanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
Art. 31.
1. Rada powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, o których
mowa w art. 30 ust. 3, oraz koszty usuwania i przechowywania statków lub
innych obiektów pływających na obszarze danego powiatu, ustala corocznie, w
drodze uchwały, wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie tych statków lub
innych obiektów pływających.
2. Ustala się maksymalną wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, w przypadku:
1) usunięcia roweru wodnego lub skutera wodnego – 50 zł oraz za kaŜdą dobę
jego przechowywania – 15 zł;
2) usunięcia poduszkowca – 100 zł oraz za kaŜdą dobę jego przechowywania –
30 zł;
3) usunięcia statku o długości kadłuba do 10 m – 120 zł oraz za kaŜdą dobę
jego przechowywania – 50 zł;
4) usunięcia statku o długości kadłuba do 20 m – 150 zł; oraz za kaŜdą dobę
jego przechowywania – 100 zł;
5) usunięcia statku o długości kadłuba powyŜej 20 m – 200 zł; oraz za kaŜdą
dobę jego przechowywania – 150 zł.
3. Maksymalne opłaty określone w ust. 2, obowiązujące w danym roku
kalendarzowym, podlegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w
stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w
okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku
do analogicznego okresu roku poprzedniego.
4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, na kaŜdy rok
kalendarzowy, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, maksymalne opłaty, o których mowa
w ust. 2, z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 3, zaokrąglając je w górę do
pełnych złotych.
5. Wskaźnik cen, o którym mowa w ust. 3, ustala się na podstawie komunikatu
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie 20 dni od dnia jego
ogłoszenia.
6. Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód własny powiatu.
Art. 32.
1. Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedaŜą lub
zniszczeniem statku lub innego obiektu pływającego powstałe od momentu
wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba
będąca właścicielem tego statku lub innego obiektu pływającego w dniu wydania
dyspozycji jego usunięcia. Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta.
2. JeŜeli w chwili usunięcia statek lub inny obiekt pływający znajdował się we
władaniu osoby dysponującej nim na podstawie innego niŜ własność tytułu
prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do pokrycia kosztów, o których
mowa w ust. 1.
3. Termin płatności naleŜności ustalonych decyzją, o której mowa w ust. 1, wynosi
30 dni licząc od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. Odsetki ustawowe
nalicza się od dnia następującego po upływie terminu płatności. NaleŜności te
wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie i na zasadach określonych w
ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.).
4. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wydaje się, jeŜeli od dnia uprawomocnienia
się orzeczenia sądu o przepadku upłynęło 5 lat.
5. Egzekucji, o której mowa w ust. 3, nie wszczyna się, a wszczętą umarza, jeŜeli od
dnia doręczenia ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 1, upłynęło 5 lat.
Art. 33.
1. Wydanie statku lub innego obiektu pływającego następuje po okazaniu dowodu
uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 31 ust. 1.
2. W przypadkach określonych w art. 30 ust. 1 starosta, w stosunku do statku lub
innego obiektu pływającego usuniętego z obszaru wodnego, występuje do sądu z
wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, jeŜeli prawidłowo
powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrali go w terminie
3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Powiadomienie zawiera pouczenie o skutkach
nieodebrania statku lub innego obiektu pływającego w terminie.
3. Starosta występuje z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, nie wcześniej niŜ przed
upływem 30 dni od dnia powiadomienia.
4. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy okoliczności wskazują, Ŝe nieodebranie statku
lub innego obiektu pływającego nastąpiło z przyczyn niezaleŜnych od właściciela
lub osoby uprawnionej.
5. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, gdy w terminie 4 miesięcy od dnia
usunięcia statku lub innego obiektu pływającego nie został ustalony jego
właściciel lub osoba uprawniona do jego odbioru, mimo Ŝe w jej poszukiwaniu
dołoŜono naleŜytej staranności.
6. W sprawach o przepadek statku lub innego obiektu pływającego sąd stwierdza,
czy zostały spełnione wszystkie przesłanki niezbędne do orzeczenia przepadku,
a w szczególności, czy usunięcie tego statku lub innego obiektu pływającego było
zasadne i czy w poszukiwaniu osoby uprawnionej do jego odbioru, dołoŜono
naleŜytej staranności oraz czy orzeczenie przepadku nie będzie sprzeczne z
zasadami współŜycia społecznego.
7. Do wykonania orzeczenia sądu o przepadku statku lub innego obiektu
pływającego jest obowiązany starosta. Wykonanie orzeczenia następuje w trybie i
na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.
8. W przypadku nieodebrania statku lub innego obiektu pływającego z portu,
przystani lub parkingu w terminie określonym w ust. 2 jednostka prowadząca port
strzeŜony, przystań strzeŜoną lub parking strzeŜony, powiadamia o tym fakcie
właściwego miejscowo starostę oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia
tego statku lub innego obiektu pływającego nie później niŜ trzeciego dnia od dnia
upływu tego terminu.
9. Do badania w celu ustalenia w organizmie obecności środka działającego
podobnie do alkoholu stosuje się odpowiednio art. 127 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.
zm.).
10. Do współdziałania z Policją podmiotów, o których mowa w art. 30 ust. 4, oraz
trybu i warunków wydawania statku lub innego obiektu pływającego stosuje się
odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 130a ust. 11 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
11. W sprawach o przepadek statku lub innego obiektu pływającego stosuje się
odpowiednio art. 6106 i art. 6107 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.).
Rozdział 7
Przepisy karne
Art. 34.
Kto, w przypadku o którym mowa w art. 6, nie stosuje się do polecenia zarządzającego
obszarem wodnym lub upowaŜnionej przez niego osoby i wchodzi na obszar wodny albo nie
opuszcza tego obszaru, podlega karze grzywny.
Art. 35.
Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości, po uŜyciu środka działającego podobnie do
alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego prowadzi w ruchu wodnym statek lub inny
obiekt pływający, niebędący pojazdem mechanicznym, podlega karze grzywny.
Art. 36.
Postępowanie w sprawach określonych w art. 34 i art. 35 prowadzi się na podstawie ustawy z
dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r.
Nr 133, poz. 848, z późn. zm.).
Rozdział 8
Zmiany w przepisach obowiązujących
Art. 37.
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908, z późn. zm.) w art. 53 w ust. 1 po pkt 10e dodaje się pkt 10f w brzmieniu:
„10f) podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa
wodnego;”.
Art. 38.
W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr
191, poz. 1410, z późn. zm.) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostkami współpracującymi z systemem są słuŜby ustawowo powołane do
niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagroŜenia zdrowotnego, w
szczególności: jednostki organizacyjne Państwowej StraŜy PoŜarnej,
jednostki ochrony przeciwpoŜarowej włączone do krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego, podmioty, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz.
1014 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016), podmioty uprawnione do
wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie przepisów ustawy z dnia
18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych (Dz. U. Nr …….), inne jednostki podległe lub nadzorowane przez
ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony
Narodowej.”.
Art. 39.
W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014
oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 39:
a) uchyla się ust. 3 i 4,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw turystyki określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy sposób realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1,
sposób zagospodarowania, udostępniania, oznakowania, zabezpieczenia i
korzystania z terenów słuŜących do uprawiania sportu w górach, warunki
do organizowania pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są
naraŜone na niebezpieczeństwo utraty Ŝycia lub zdrowia w górach, a
takŜe wzory znaków nakazu, zakazu i informacyjnych, mając na uwadze
konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i
moŜliwość sprawnego udzielania pomocy osobom, które uległy
wypadkom lub są naraŜone na niebezpieczeństwo utraty Ŝycia lub
zdrowia w górach.”;
2) w art. 40:
a) uchyla się ust. 2,
b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Organizacje, o których mowa w ust. 1, współdziałają w realizacji swoich
zadań z organami administracji rządowej i organami jednostek
samorządu terytorialnego oraz osobami prawnymi, jednostkami
organizacyjnymi nieposiadajacymi osobowości prawnej i osobami
fizycznymi, prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej lub
turystyki.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień specjalistycznych
organizacji ratowniczych, warunki ich wykonywania przez inne
organizacje ratownicze, a takŜe rodzaj i wysokość świadczeń
przysługujących ratownikom górskim w związku z udziałem w akcji
ratowniczej. Rozporządzenie powinno określać szczegółowe zadania w
zakresie organizowania pomocy oraz ratowania osób podejmowane przez
poszczególne organizacje ratownicze, a takŜe przewidywać świadczenia
finansowe i rzeczowe z uwzględnieniem czasu trwania i stopnia
niebezpieczeństwa wyprawy ratunkowej.”;
3) w art. 91 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) art. 7a ust. 3, art. 12a ust. 2, art. 23a ust. 7, art. 23b ust. 1b i 2a, art. 28
ust. 2, art. 45 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 93 pkt 1, zachowują
moc do dnia wejścia w Ŝycie przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie art. 4 ust. 8, art. 29 ust. 6, art. 32 ust. 7, art. 34 ust. 4, art. 35
ust. 4, art. 36 ust. 11 niniejszej ustawy,”,
b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:
„1a) art. 54 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 93 pkt 1, w zakresie
dotyczącym bezpieczeństwa osób przebywających w górach zachowują
moc do dnia wejścia w Ŝycie przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie art. 39 ust. 5 niniejszej ustawy,
1b) art. 55 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 93 pkt 1, w zakresie
dotyczącym Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i
Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz ratowników
górskich zachowują moc do dnia wejścia w Ŝycie przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 40 ust. 4 niniejszej ustawy,”.
Rozdział 9
Przepisy przejściowe i przepis końcowy
Art. 40.
Do dnia uzyskania zgody, o której mowa w art. 12 ust. 1, nie dłuŜej jednak niŜ przez 24
miesiące od dnia wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy, za podmioty uprawnione do
wykonywania ratownictwa uznaje się podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa
wodnego na podstawie przepisów dotychczasowych.
Art. 41.
1. Osoby, które uzyskały uprawnienia ratownika z zakresu ratownictwa wodnego na
podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują swoje uprawnienia.
2. Do osób, które rozpoczęły uzyskiwanie uprawnień ratownika z zakresu
ratownictwa wodnego przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy, stosuje się
przepisy dotychczasowe.
Art. 42.
Ustawa wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem przepisów art. 22 ust. 2 i 3,
które wchodzą w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2013 r.