STATUT
WODNEGO OCHOTNICZEGO
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
str. 2
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego, zwane dalej WOPR
Województwa Opolskiego, jest jednostką wojewódzką Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000050111,
specjalistycznego stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym, działającego na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą władz centralnych w Warszawie.
2. WOPR Województwa Opolskiego może tworzyć i przyjmować jednostki terenowe WOPR
Województwa Opolskiego, zwane dalej jednostkami terenowymi, w tym:
1) Oddziały Rejonowe;
2) Oddziały Powiatowe;
3) Oddziały Miejskie.
3. Zarząd WOPR Województwa Opolskiego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Głównego
WOPR, może utworzyć jednostki terenowe z obszarem działania nie pokrywającym się z obszarem
jednostki administracyjnej kraju.
4. WOPR Województwa Opolskiego może tworzyć lub przyjmować drużyny WOPR w przypadku, gdy
na danym terenie nie ma jednostki terenowej, za wyjątkiem przypadków drużyn powstałych w trybie
§ 41 pkt. 1.
§ 2
WOPR Województwa Opolskiego i jego jednostki terenowe, działają na podstawie ustawy o sporcie,
ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” i innych przepisów z zakresu ratownictwa wodnego, oraz ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i innych regulacji
prawnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i powszechnego, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
ludności, statutu WOPR oraz na podstawie niniejszego statutu.
§ 3
1. WOPR Województwa Opolskiego działa na terenie województwa opolskiego, z siedzibą władz
w Opolu.
§ 4
1. WOPR Województwa Opolskiego posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w Krajowym
Rejestrze Sądowym pod numerem 0000023452.
2. WOPR Województwa Opolskiego i jego jednostki terenowe opierają swoją działalność na pracy
społecznej członków i działaczy oraz wspierających osób prawnych i fizycznych, i mogą zatrudniać
pracowników.
3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z
pełnioną funkcją, przy czym wysokość wynagrodzenia będzie określona uchwałą Zarządu.
4. W umowach między WOPR Województwa Opolskiego, a członkiem Zarządu oraz w sporach między
nimi, WOPR reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub
pełnomocnik powołany uchwałą Zarządu WOPR Województwa Opolskiego, który na najbliższym
posiedzeniu Zarządu przedstawi sprawozdanie z podjętych w tej sprawie działań w imieniu WOPR
Województwa Opolskiego lub jednostki terenowej.
§ 5
WOPR Województwa Opolskiego może tworzyć spółki i fundusze oraz przystępować do już istniejących
i korzystać z osiąganych dochodów na cele statutowe.
str. 3
§ 6
WOPR Województwa Opolskiego posiada strukturę zgodną z podziałem administracyjnym kraju
oraz władze na szczeblach: wojewódzkim i terenowym.
§ 7
1. WOPR Województwa Opolskiego i jego jednostki terenowe posługują się znakiem WOPR, jakim jest
błękitny krzyż na tle złotej kotwicy z umieszczonym wokół niego, pomiędzy dwoma pierścieniami,
napisem - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
2. WOPR Województwa Opolskiego i jego jednostki terenowe mogą używać sztandaru, odznak
i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.
ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§ 8
Celem WOPR Województwa Opolskiego i jego jednostek terenowych jest organizowanie pomocy
oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia
lub zdrowia na wodach.
§ 9
1. WOPR Województwa Opolskiego realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, w tym udzielanie pierwszej pomocy;
2) współdziałanie z właściwymi dla rejonu działalności organami administracji rządowej,
samorządowej i innymi podmiotami zainteresowanymi obronnością państwa, bezpieczeństwem
powszechnym, porządkiem publicznym oraz ochroną cywilną i środowiska wodnego;
3) udział w operacjach i prowadzenie lub udział w akcjach ratowniczych podczas
zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych, w tym powodzi i pożarów
na wodach;
4) programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa
osób na wodach;
5) ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się;
6) dokonywanie przeglądów kąpielisk, pływalni i parków wodnych oraz występowanie do organów
administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń, jak również
o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń;
7) występowanie do kierowników obiektów i urządzeń wypoczynkowych, sportowych,
rekreacyjnych i turystycznych oraz do organizatorów imprez w dziedzinie kultury fizycznej,
rekreacji i sportu z pisemnym lub ustnym wnioskiem o usunięcie stwierdzonych zagrożeń
bezpieczeństwa osób, na swoim terenie działania lub o wstrzymanie eksploatacji;
8) wydawanie ekspertyz i opinii z zakresu bezpieczeństwa wodnego;
9) wydawanie zaświadczeń bezpieczeństwa kąpielisk, pływalni i parków wodnych;
10) organizowanie oraz przeprowadzanie szkolenia służby ratowniczej;
11) nadawanie stopni młodszym ratownikom, ratownikom WOPR i ratownikom wodnym;
12) krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków;
13) nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania;
14) egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętność pływania;
15) inicjowanie i podejmowanie prac badawczych w zakresie bezpieczeństwa na wodach;
16) prowadzenie rejestracji i badań technicznych własnych statków ratowniczych;
17) wymianę doświadczeń i współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami wojewódzkimi;
18) prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej;
19) świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego;
20) udział w innych przedsięwzięciach, mających na celu uzyskanie środków na realizację zadań
statutowych;
21) prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
22) prowadzenie działalności profilaktycznej na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i innym
uzależnieniom;
str. 4
23) prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
24) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy.
25) prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami.
26) prowadzenie promocji i organizacji wolontariatu i promocji regionu.
2. WOPR Województwa Opolskiego jako organizacja pozarządowa prowadzi działalność pożytku
publicznego. Statutowa działalność WOPR Województwa Opolskiego, obejmująca działalność
pożytku publicznego, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów prawa o działalności
gospodarczej i jest prowadzona zarówno jako działalność nieodpłatna lub odpłatna. Działalność
wymieniona w pkt 1 ust. 1,2,3,4,5,6,7,12,15,16,17,18,,21,22 jest działalnością nieodpłatną pożytku
publicznego. Działalność wymieniona w pkt 1 ust. 8,9,10,11,13,14,19,20,23,24,25,26 jest
działalnością odpłatną pożytku publicznego.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 10
1. Członkami WOPR Województwa Opolskiego mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. WOPR Województwa Opolskiego posiada członków WOPR: zwyczajnych, wspierających,
honorowych.
3. Przyjęcie członka zwyczajnego lub wspierającego do WOPR Województwa Opolskiego następuje
na podstawie pisemnego wniosku w drodze uchwały Zarządu.
§ 11
1. Członkiem zwyczajnym WOPR, należącym do WOPR Województwa Opolskiego może być osoba
fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych
oraz osoba małoletnia w wieku od 16 do 18 lat, mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych
i małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą przedstawiciela ustawowego.
2. Małoletni członkowie WOPR poniżej 16 lat należący do WOPR Województwa Opolskiego nie mają
prawa udziału w głosowaniach oraz korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz
na walnych zebraniach jednostek terenowych WOPR Województwa Opolskiego.
3. Członek zwyczajny WOPR w WOPR Województwa Opolskiego należy do właściwej terytorialnie
jednostki terenowej WOPR Województwa Opolskiego.
4. Członek zwyczajny WOPR Województwa Opolskiego, z zastrzeżeniem ust. 2, ma prawo do:
1) udziału w walnych zebraniach członków lub zjazdach delegatów WOPR, z głosem stanowiącym
osobiście lub poprzez swych delegatów, którzy posiadają czynne i bierne prawo wyborcze;
2) uczestniczenia w przedsięwzięciach WOPR;
3) zgłaszania wniosków do władz WOPR;
4) otrzymywania od władz WOPR pomocy w realizacji zadań statutowych;
5) używania odznak, znaków i bandery zgodnie z uchwałami władz WOPR;
6) korzystania z innych uprawnień przyznanych przez władze WOPR.
5. Członek zwyczajny WOPR ma obowiązek bieżącego opłacania składki członkowskiej, przestrzegania
przepisów, w tym statutu, uchwał i decyzji władz WOPR.
str. 5
§ 12
1. Członkiem wspierającym WOPR Województwa Opolskiego może być osoba fizyczna lub prawna,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zadeklarowała świadczenie na rzecz
WOPR Województwa Opolskiego.
2. Osoba prawna działa w WOPR Województwa Opolskiego przez swojego przedstawiciela.
3. Członek wspierający WOPR Województwa Opolskiego posiada prawa określone w § 11 ust. 4 p. 2-6.
4. Członek wspierający WOPR Województwa Opolskiego zobowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, uchwał i decyzji władz WOPR Województwa Opolskiego;
2) wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń lub zadeklarowanej pomocy w realizacji celów
WOPR Województwa Opolskiego.
§ 13
1. Członkiem Honorowym WOPR może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój
WOPR lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla ratownictwa wodnego.
2. Członkostwo honorowe nadaje Zjazd Krajowy WOPR, na wniosek Zarządu WOPR Województwa
Opolskiego, kierowany poprzez Zarząd Główny WOPR.
3. Członek Honorowy WOPR, ma prawo do:
1) uczestniczenia w Zjeździe Delegatów lub Walnym Zebraniu Członków WOPR Województwa
Opolskiego z głosem doradczym;
2) zgłaszania opinii i wniosków do władz WOPR Województwa Opolskiego;
3) uczestnictwa we wszystkich formach działalności WOPR Województwa Opolskiego.
4. Członek honorowy WOPR ma obowiązek przestrzegania statutu, uchwał i decyzji władz WOPR
Województwa Opolskiego.
§ 14
1. Członkostwo w WOPR ustaje na skutek:
1) dobrowolnie złożonego pisemnego wniosku o rezygnacji z przynależności do WOPR;
2) skreślenia z listy członków WOPR z powodu zalegania z opłatą świadczeń, w okresie dłuższym
niż 24 miesiące;
3) wykluczenia lub pozbawienia członkostwa na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu
Koleżeńskiego WOPR Województwa Opolskiego, w przypadkach naruszenia statutu WOPR
i WOPR Województwa Opolskiego, innych przepisów prawnych oraz działania na szkodę
WOPR.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 2 Zarząd WOPR Województwa Opolskiego, a w przypadkach
określonych w ust. 1 pkt., 3 Sąd Koleżeński WOPR Województwa Opolskiego, zobowiązani są
zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę oraz wskazując jednocześnie
organ do wniesienia i termin złożenia odwołania.
3. Uchwały i orzeczenia w sprawach określonych w ust. 1 mogą być zaskarżone z podaną przyczyną
w terminie 30 dni od daty ich doręczenia do Zarządu Głównego WOPR.
4. Przywrócenie członkostwa WOPR, następuje na podstawie uchwały Zarządu WOPR Województwa
Opolskiego.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE
§ 15
1. Najwyższą władzą WOPR Województwa Opolskiego jest Walne Zebranie Delegatów, zwane dalej
Zjazdem, lub Walne Zebranie Członków, zwane dalej Walnym Zebraniem WOPR Województwa
Opolskiego.
2. Zjazd zwołuje się w przypadku posiadania przez WOPR Województwa Opolskiego liczby ponad 300
członków zwyczajnych.
3. Władzami WOPR Województwa Opolskiego są:
1) Zarząd WOPR Województwa Opolskiego;
2) Komisja Rewizyjna WOPR Województwa Opolskiego;
3) Sąd Koleżeński WOPR Województwa Opolskiego.
str. 6
§ 16
1. Delegaci na Zjazd WOPR Województwa Opolskiego są wybierani na okres 5 lat, na walnych
zebraniach delegatów lub członków jednostek terenowych WOPR Województwa Opolskiego,
zgodnie z ordynacją uchwaloną przez Zarząd WOPR Województwa Opolskiego.
2. Kadencja władz WOPR Województwa Opolskiego trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się spośród
delegatów na Zjazd lub członków Walnego Zebrania WOPR Województwa Opolskiego
w głosowaniu jawnym lub tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.
3. Uchwały władz WOPR Województwa Opolskiego podejmowane są w głosowaniu jawnym
lub tajnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania.
4. W przypadku ustąpienia lub wykluczenia członka władz WOPR Województwa Opolskiego w trakcie
kadencji, skład osobowy władz może być uzupełniany w drodze kooptacji do 1/3 składu
wybieralnego.
§ 17
1. Zjazd lub Walne Zebranie WOPR Województwa Opolskiego może być zwyczajny
lub nadzwyczajny.
2. W Zjeździe lub Walnym Zebraniu WOPR Województwa Opolskiego biorą udział:
1) z głosem stanowiącym delegaci wybrani na walnych zebraniach delegatów jednostek terenowych
WOPR Województwa Opolskiego lub członkowie WOPR Województwa Opolskiego wybrani
na walnych zebraniach członków jednostek terenowych WOPR Województwa Opolskiego;
2) z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.
3. Zjazdem WOPR Województwa Opolskiego kieruje prezydium zgodnie z przyjętym regulaminem.
§ 18
1. Nadzwyczajny Zjazd lub Walne Zebranie WOPR Województwa Opolskiego zwołuje Zarząd WOPR
Województwa Opolskiego, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) Komisji Rewizyjnej WOPR Województwa Opolskiego;
2) co najmniej 2/3 liczby delegatów na Zjazd WOPR Województwa Opolskiego;
3) co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych WOPR Województwa Opolskiego.
2. Nadzwyczajny Zjazd WOPR Województwa Opolskiego obraduje wyłącznie nad sprawami,
dla których został zwołany.
3. Zarząd WOPR Województwa Opolskiego jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajny Zjazd lub Walne
Zebranie WOPR Województwa Opolskiego w ciągu trzech miesięcy, od dnia otrzymania wniosku.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu lub Walnego Zebrania WOPR Województwa
Opolskiego, Zarząd WOPR Województwa Opolskiego powiadamia delegatów lub członków
co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem.
§ 19
Do Zjazdu lub Walnego Zebrania WOPR Województwa Opolskiego w szczególności należy:
1) uchwalanie statutu WOPR Województwa Opolskiego i jego zmian wraz z regulaminami:
a) Zarządu WOPR Województwa Opolskiego,
b) Komisji Rewizyjnej WOPR Województwa Opolskiego,
c) Sądu Koleżeńskiego WOPR Województwa Opolskiego;
2) określanie kierunków działania WOPR Województwa Opolskiego;
3) wybieranie i odwoływanie Prezesa WOPR Województwa Opolskiego;
4) określanie liczby oraz wybieranie i odwoływanie członków władz WOPR Województwa Opolskiego;
5) wnioskowanie o nadawanie i pozbawianie tytułu Członka Honorowego WOPR;
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu WOPR Województwa Opolskiego;
7) rozpatrywanie wniosków o darowanie kar orzeczonych lub utrzymanych w mocy przez Sąd
Koleżeński WOPR Województwa Opolskiego;
8) zatwierdzanie sprawozdań z działalności: Zarządu WOPR Województwa Opolskiego, Komisji
Rewizyjnej WOPR Województwa Opolskiego, Sądu Honorowego WOPR Województwa Opolskiego;
str. 7
9) udzielanie lub odmawianie udzielenia absolutorium ustępującemu Prezesowi WOPR Województwa
Opolskiego i członkom Zarządu WOPR Województwa Opolskiego, na wniosek Komisji Rewizyjnej
WOPR Województwa Opolskiego;
10) rozwiązanie WOPR Województwa Opolskiego i przeznaczenie majątku WOPR Województwa
Opolskiego;
11) składanie sprawozdań Zjazdowi Krajowemu WOPR.
§ 20
1. W okresie pomiędzy Zjazdami lub Walnymi Zebraniami WOPR Województwa Opolskiego
działalnością WOPR Województwa Opolskiego kieruje Zarząd WOPR Województwa Opolskiego.
2. W skład Zarządu WOPR Województwa Opolskiego wchodzi od 11 do 21 członków, w tym Prezes
WOPR Województwa Opolskiego.
3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd WOPR Województwa Opolskiego, na wniosek Prezesa WOPR
Województwa Opolskiego, wybiera ze swojego grona Prezydium Zarządu WOPR Województwa
Opolskiego.
4. Prezes WOPR Województwa Opolskiego stoi na czele oraz kieruje pracami Zarządu WOPR
Województwa Opolskiego i Prezydium Zarządu WOPR Województwa Opolskiego.
§ 21
Do zakresu działania Zarządu WOPR Województwa Opolskiego w szczególności należy:
1) zwoływanie i organizowanie Zjazdu lub Walnego Zebrania WOPR Województwa Opolskiego;
2) przygotowywanie projektów uchwał Zjazdu WOPR Województwa Opolskiego;
3) określanie kierunków działania WOPR Województwa Opolskiego;
4) powołanie pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu WOPR Województwa Opolskiego, w przypadku
ustąpienia Prezesa WOPR Województwa Opolskiego w trakcie kadencji;
5) odwoływanie członków Zarządu w przypadkach przewidzianych Regulaminem Zarządu
i dokooptowanie członków Zarządu WOPR Województwa Opolskiego;
6) składanie Zjazdowi lub Walnemu Zebraniu WOPR Województwa Opolskiego sprawozdań ze swojej
działalności;
7) wnioskowanie o nadanie tytułu Członka Honorowego WOPR;
8) upoważnianie i cofanie upoważnień do podpisywania dokumentów WOPR Województwa
Opolskiego;
9) planowanie pracy WOPR Województwa Opolskiego i określanie budżetu WOPR Województwa
Opolskiego;
10) określanie wysokości składek członków WOPR Województwa Opolskiego;
11) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności WOPR Województwa Opolskiego, w tym
finansowych;
12) określanie regulaminu Prezydium Zarządu WOPR Województwa Opolskiego;
13) zatwierdzanie uchwał Prezydium Zarządu WOPR Województwa Opolskiego;
14) powoływanie zespołów opiniodawczych i określanie ich regulaminów;
15) wykonywanie i czuwanie nad wykonaniem uchwał i decyzji władz centralnych WOPR, w tym
składanie corocznie Zarządowi Głównemu WOPR sprawozdania z prowadzonej działalności, w tym
finansowej i majątkowej.
§ 22
1. Pomiędzy posiedzeniami Zarządu WOPR Województwa Opolskiego pracami WOPR Województwa
Opolskiego kieruje Prezydium Zarządu WOPR Województwa Opolskiego.
2. Pomiędzy posiedzeniami Prezydium Zarządu WOPR Województwa Opolskiego decyzje w sprawach
WOPR Województwa Opolskiego podejmuje Prezes WOPR Województwa Opolskiego, który może
upoważnić inne osoby do wykonania czynności w jego zastępstwie.
str. 8
§ 23
1. Komisja Rewizyjna WOPR Województwa Opolskiego składa się z 5 do 7 członków i jest wybrana
do sprawowania kontroli w WOPR Województwa Opolskiego.
2. Komisja Rewizyjna WOPR Województwa Opolskiego ma prawo żądania od członków i władz
WOPR Województwa Opolskiego złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących
kontrolowanych spraw.
3. Przewodniczący lub wyznaczony członek Komisji Rewizyjnej WOPR Województwa Opolskiego ma
prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu i Prezydium Zarządu WOPR
Województwa Opolskiego.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej WOPR Województwa Opolskiego nie mogą pełnić innych funkcji
we władzach WOPR Województwa Opolskiego.
§ 24
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej WOPR Województwa Opolskiego należy:
1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności WOPR Województwa Opolskiego,
w tym władz WOPR Województwa Opolskiego z wyłączeniem Sądu Koleżeńskiego WOPR
Województwa Opolskiego;
2) kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami i majątkiem WOPR
Województwa Opolskiego;
3) składanie sprawozdań ze swej działalności na Zjeździe lub Walnym Zebraniu WOPR Województwa
Opolskiego;
4) zgłaszanie na Zjeździe lub Walnym Zebraniu WOPR Województwa Opolskiego wniosków
o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi WOPR Województwa Opolskiego,
bądź w stosunku do każdego członka Zarządu WOPR Województwa Opolskiego oddzielnie;
5) przedkładanie Zarządowi WOPR Województwa Opolskiego, poprzez Prezesa WOPR Województwa
Opolskiego i Prezydium Zarządu WOPR Województwa Opolskiego, protokołów pokontrolnych
wraz z wnioskami;
6) występowanie do Zarządu WOPR Województwa Opolskiego z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego
Zjazdu lub Walnego Zebrania WOPR Województwa Opolskiego w określonej sprawie w razie
stwierdzenia nie wywiązywania się Zarządu WOPR Województwa Opolskiego ze statutowych
obowiązków;
7) występowanie do Prezesa WOPR Województwa Opolskiego z żądaniem zwołania posiedzenia
Zarządu lub Prezydium Zarządu WOPR Województwa Opolskiego w sprawach nie cierpiących
zwłoki;
8) zapoznawanie z uchwałami, opiniami, stanowiskami i wnioskami Prezesa WOPR Województwa
Opolskiego w terminie do 14 dni po posiedzeniu Komisji Rewizyjnej WOPR Województwa
Opolskiego;
9) dokooptowanie członków Komisji Rewizyjnej WOPR Województwa Opolskiego;
10) współdziałanie z Główną Komisją Rewizyjną WOPR.
§ 25
1. Sąd Koleżeński WOPR Województwa Opolskiego składa się z 7 do 9 członków i jest wybrany
do zapobiegania oraz likwidowania sporów i konfliktów w WOPR Województwa Opolskiego.
2. Sąd Koleżeński WOPR Województwa Opolskiego rozpatruje sprawy i orzeka kary upomnienia,
nagany, zawieszenia w prawach i wykluczenia członka władz WOPR Województwa Opolskiego
oraz odebrania lub zawieszenia stopnia młodszego ratownika i ratownika WOPR.
3. Sąd Koleżeński WOPR Województwa Opolskiego rozpatruje odwołania od orzeczeń komisji
dyscyplinarnych jednostek terenowych WOPR Województwa Opolskiego w sprawach
dyscyplinarnych.
4. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego WOPR Województwa Opolskiego można odwołać się do Sądu
Honorowego WOPR, którego orzeczenia są ostateczne.
5. Członkowie Sądu Koleżeńskiego WOPR Województwa Opolskiego nie mogą pełnić innych funkcji
we władzach WOPR Województwa Opolskiego.
str. 9
§ 26
Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego WOPR Województwa Opolskiego należy:
1) rozpatrywanie, rozstrzyganie i likwidowanie sporów i konfliktów, powstałych pomiędzy członkami
i władzami WOPR Województwa Opolskiego;
2) rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem przez członków przepisów, w tym statutu WOPR
i WOPR Województwa Opolskiego, uchwał, regulaminów i decyzji władz WOPR;
3) występowanie do właściwych władz WOPR Województwa Opolskiego z wnioskami o podjęcie
czynności mających na celu usunięcie ujemnych zjawisk, będących przyczyną sporów i zatargów;
4) składanie na Zjeździe lub Walnym Zebraniu WOPR Województwa Opolskiego sprawozdania
z działalności Sądu Koleżeńskiego WOPR Województwa Opolskiego;
5) dokooptowanie członków Sądu Koleżeńskiego WOPR Województwa Opolskiego;
6) współdziałanie z Sądem Honorowym WOPR.
ROZDZIAŁ V
JEDNOSTKI TERENOWE
§ 27
1. Zasady działania jednostek terenowych WOPR Województwa Opolskiego i ich władz reguluje
niniejszy statut.
2. Jednostki terenowe realizują swoje cele na podstawie zapisów § 9 niniejszego statutu.
3. Za zgodą Zarządu, jednostki terenowe posiadające osobowość prawną uprawnione są do:
1) wydawanie certyfikatów i opinii z zakresu bezpieczeństwa wodnego;
2) wydawanie certyfikatów i zaświadczeń bezpieczeństwa kąpielisk, pływalni i parków wodnych;
§ 28
Władzami jednostek terenowych są:
1) walne zebranie członków lub zjazd delegatów jednostki terenowej;
2) zarząd jednostki terenowej;
3) komisja rewizyjna jednostki terenowej;
4) komisja dyscyplinarna jednostki terenowej.
§ 29
1. Najwyższą władzą jednostki terenowej jest walne zebranie delegatów, zwane dalej zjazdem, lub walne
zebranie członków, zwane dalej walnym zebraniem.
2. Zjazd zwołuje się w przypadku posiadania przez jednostkę terenową liczby ponad 50 członków
zwyczajnych.
§ 30
1. Delegaci na zjazd lub walne zebranie jednostki terenowej są wybierani na okres 5 lat, na zebraniach
drużyn WOPR, zgodnie z ordynacją uchwaloną przez Zarząd WOPR Województwa Opolskiego.
2. Kadencja władz jednostki terenowej trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się spośród delegatów na zjazd
lub członków walnego zebrania jednostki terenowej w głosowaniu jawnym lub tajnym, bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Czas trwania kadencji władz jednostki terenowej jest zgodny z kadencją władz WOPR Województwa
Opolskiego.
4. Uchwały władz jednostki terenowej podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym, zwykłą
większością głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
5. W przypadku ustąpienia lub wykluczenia członka władz jednostki terenowej w trakcie kadencji, skład
osobowy władz może być uzupełniany w drodze kooptacji do 1/3 składu wybieralnego.
§ 31
str. 10
1. Zjazd lub walne zebranie jednostki terenowej może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. W zjeździe lub walnym zebraniu jednostki terenowej biorą udział z głosem:
1) stanowiącym – delegaci wybrani na zebraniach członków drużyn jednostki terenowej lub
członkowie jednostki terenowej uczestniczący w walnym zebraniu.
2) doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.
3. Zjazdem lub Walnym Zebraniem kieruje prezydium zgodnie z przyjętym regulaminem.
§ 32
1. Nadzwyczajny zjazd lub walne zebranie jednostki terenowej zwołuje zarząd jednostki terenowej
z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
1) Komisji Rewizyjnej jednostki terenowej;
2) Co najmniej 2/3 liczby delegatów na zjazd (walne zebranie) jednostki terenowej;
3) Co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych jednostki terenowej.
2. Nadzwyczajny zjazd lub walne zebranie jednostki terenowej obraduje wyłącznie nad sprawami,
dla których zostały zwołane.
3. Zarząd jednostki terenowej jest zobowiązany zwołać nadzwyczajny zjazd lub walne zebranie w ciągu
trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad zjazdu lub walnego zebrania jednostki terenowej, zarząd
jednostki terenowej powiadamia delegatów lub członków co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem.
§ 33
Do zjazdu lub walnego zebrania jednostki terenowej w szczególności należy:
1) uchwalanie regulaminów:
a) zarządu jednostki terenowej;
b) komisji rewizyjnej jednostki terenowej;
c) komisji dyscyplinarnej jednostki terenowej;
2) określanie kierunków działania jednostki terenowej;
3) wybieranie i odwoływanie prezesa jednostki terenowej;
4) określanie liczby oraz wybieranie i odwoływanie członków władz jednostki terenowej;
5) wnioskowanie o nadawanie i pozbawianie tytułu Członka Honorowego WOPR;
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu jednostki terenowej;
7) rozpatrywanie wniosków o darowanie kar orzeczonych lub utrzymanych w mocy przez komisję
dyscyplinarną jednostki terenowej;
8) zatwierdzanie sprawozdań z działalności: zarządu, komisji rewizyjnej, komisji dyscyplinarnej
jednostki terenowej;
9) udzielanie lub odmawianie udzielenia absolutorium ustępującemu prezesowi i członkom zarządu
jednostki terenowej, na wniosek komisji rewizyjnej jednostki terenowej;
10) rozwiązanie jednostki terenowej i określenie sposobu przeprowadzenia jej likwidacji i przeznaczenia
majątku;
11) składanie sprawozdań Zjazdowi Wojewódzkiemu WOPR;
12) wybór delegatów na Zjazd Wojewódzki.
§ 34
1. W okresie pomiędzy zjazdami lub walnymi zebraniami działalnością jednostki terenowej kieruje
Zarząd, zgodnie ze statutem WOPR, WOPR Województwa Opolskiego i uchwałami władz
nadrzędnych i jednostki terenowej.
2. W skład zarządu jednostki terenowej wchodzi od 5 do 17 członków, w tym prezes.
3. Na pierwszym posiedzeniu zarząd, na wniosek prezesa jednostki terenowej, wybiera ze swojego
grona prezydium.
4. Prezes jednostki terenowej stoi na czele oraz kieruje pracami zarządu i prezydium jednostki
terenowej.
str. 11
§ 35
Do zakresu działania zarządu jednostki terenowej w szczególności należy:
1) zwoływanie i organizowanie zjazdu lub walnego zebrania;
2) przygotowywanie projektów uchwał zjazdu lub walnego zebrania;
3) określanie kierunków działania jednostki terenowej;
4) w przypadku ustąpienia prezesa zarządu jednostki terenowej w trakcie kadencji, powołanie
pełniącego obowiązki prezesa zarządu jednostki terenowej;
5) składanie zjazdowi lub walnemu zebraniu jednostki terenowej sprawozdań ze swojej działalności;
6) wnioskowanie o nadanie tytułu Członka Honorowego WOPR;
7) upoważnianie i cofanie upoważnień do podpisywania dokumentów jednostki terenowej;
8) planowanie pracy i określanie budżetu jednostki terenowej;
9) zatwierdzanie rocznych sprawozdań jednostki terenowej, w tym finansowych;
10) określanie regulaminu prezydium zarządu jednostki terenowej;
11) zatwierdzanie uchwał prezydium zarządu jednostki terenowej;
12) powoływanie zespołów opiniodawczych i określanie ich regulaminów;
13) wykonywanie i czuwanie nad wykonaniem uchwał i decyzji władz centralnych i wojewódzkich
WOPR, w tym składanie corocznie Zarządowi WOPR Województwa Opolskiego sprawozdania
z prowadzonej działalności, w tym finansowej i majątkowej.
§ 36
1. Pomiędzy posiedzeniami zarządu pracami jednostki terenowej kieruje prezydium zarządu.
2. Pomiędzy posiedzeniami prezydium decyzje w sprawach jednostki terenowej podejmuje jej prezes,
który może upoważnić inne osoby do wykonania czynności w jego zastępstwie.
§ 37
1. Komisja rewizyjna składa się z 3 do 5 członków i jest wybrana do sprawowania kontroli
w jednostce terenowej.
2. Komisja rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz jednostki terenowej złożenia pisemnych
lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
3. Przewodniczący lub wyznaczony członek komisji rewizyjnej ma prawo udziału z głosem doradczym
w posiedzeniach zarządu i prezydium jednostki terenowej.
4. Członkowie komisji rewizyjnej jednostki terenowej nie mogą być członkami władz tej jednostki,
ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia oraz być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 38
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej jednostki terenowej należy:
1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności jednostki terenowej, w tym jej władz
z wyłączeniem komisji dyscyplinarnej jednostki terenowej;
2) kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami i majątkiem
jednostki terenowej;
3) składanie sprawozdań ze swej działalności na zjeździe lub walnym zebraniu jednostki terenowej;
4) zgłaszanie na zjeździe lub walnym zebraniu wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia
absolutorium zarządowi, bądź w stosunku do każdego członka zarządu jednostki terenowej
oddzielnie;
5) przedkładanie zarządowi, poprzez prezesa jednostki terenowej i prezydium zarządu jednostki
terenowej, protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
6) występowanie do zarządu jednostki terenowej z żądaniem zwołania nadzwyczajnego zjazdu
lub walnego zebrania w określonej sprawie, w razie stwierdzenia nie wywiązywania się zarządu
jednostki terenowej ze statutowych obowiązków;
7) występowanie do prezesa jednostki terenowej z żądaniem zwołania posiedzenia zarządu
lub prezydium w sprawach nie cierpiących zwłoki;
8) zapoznawanie z uchwałami, opiniami, stanowiskami i wnioskami prezesa jednostki terenowej
str. 12
w terminie do 14 dni po posiedzeniu komisji rewizyjnej;
9) dokooptowanie członków komisji rewizyjnej jednostki terenowej;
10) współdziałanie z Komisją Rewizyjną WOPR Województwa Opolskiego.
§ 39
1. Komisja dyscyplinarna jednostki terenowej składa się z 3 do 5 członków i jest powołana
do zapobiegania oraz likwidowania sporów i konfliktów w swej jednostce.
2. Komisja dyscyplinarna rozpatruje sprawy i orzeka kary upomnienia, nagany, zawieszenia
w prawach i wykluczenia członka władz jednostki terenowej.
3. Komisja dyscyplinarna wnioskuje do Sądu Koleżeńskiego WOPR Województwa Opolskiego
o zawieszenie w prawach, wykluczenie członka WOPR Województwa Opolskiego z rejonu
działalności, bądź pozbawienie, odebranie lub zawieszenie stopni ratowniczych nadawanych
przez WOPR Województwa Opolskiego członkom WOPR z rejonu działalności jednostki terenowej.
4. Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej jednostki terenowej można odwołać się do Sądu
Koleżeńskiego WOPR Województwa Opolskiego.
5. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego WOPR Województwa Opolskiego można odwołać się do Sądu
Honorowego WOPR, którego orzeczenia są ostateczne.
6. Członkowie komisji dyscyplinarnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach swej jednostki
terenowej.
§ 40
Do zakresu działania komisji dyscyplinarnej jednostki terenowej należy:
1) rozpatrywanie, rozstrzyganie i likwidowanie sporów i konfliktów, powstałych pomiędzy członkami
i władzami jednostki terenowej;
2) rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem przez członków jednostki terenowej przepisów,
w tym statutów WOPR, uchwał, regulaminów i decyzji władz WOPR;
3) występowanie do właściwych władz jednostki terenowej z wnioskami o podjęcie czynności
mających na celu usunięcie ujemnych zjawisk, będących przyczyną sporów i zatargów;
4) składanie na zjeździe lub walnym zebraniu sprawozdania z działalności komisji dyscyplinarnej
jednostki terenowej;
5) dokooptowanie członków komisji dyscyplinarnej jednostki terenowej;
6) współdziałanie z Sądem Koleżeńskim WOPR Województwa Opolskiego.
§ 41
1. Drużyna WOPR Województwa Opolskiego złożona z co najmniej 5 członków WOPR Województwa
Opolskiego jest podstawową komórką organizacyjną WOPR Województwa Opolskiego, podległą
władzom jednostki terenowej WOPR Województwa Opolskiego, a w przypadku, gdy na terenie jej
działania nie ma jednostki terenowej, bezpośrednio Zarządowi WOPR Województwa Opolskiego.
Drużyny specjalistyczne lub środowiskowe, które na podstawie zgody Zarządu WOPR
Województwa Opolskiego powstały z własnej inicjatywy grupy działaczy lub ratowników podlegają
bezpośrednio Zarządowi WOPR Województwa Opolskiego.
2. Drużyną WOPR Województwa Opolskiego kieruje kierownik w stopniu co najmniej ratownika
WOPR w oparciu o zatwierdzony regulamin drużyny.
3. Drużyna WOPR Województwa Opolskiego wybiera i odwołuje kierownika bezwzględną
większością głosów, przez co najmniej połowę członków uprawnionych do głosowania.
§ 42
Do zadań drużyny WOPR Województwa Opolskiego należy realizowanie celów statutowych w rejonie
działalności, w tym organizowanie szkolenia i doskonalenie umiejętności ratowniczych członków,
podnoszenie kwalifikacji oraz uzyskiwanie uprawnień przydatnych w ratownictwie wodnym.
str. 13
§ 43
Jednostki terenowe i drużyny WOPR Województwa Opolskiego zobowiązane są do przestrzegania
Statutu WOPR i uchwał Zarządu Głównego WOPR oraz WOPR Województwa Opolskiego.
§ 44
1. WOPR Województwa Opolskiego może przyjmować i wykluczać jednostki terenowe WOPR
Województwa Opolskiego, które posiadają osobowość prawną.
2. WOPR Województwa Opolskiego może tworzyć i likwidować jednostki terenowe i drużyny WOPR
Województwa Opolskiego.
3. Regulamin drużyny WOPR Województwa Opolskiego zatwierdza zarząd właściwej jednostki
WOPR Województwa Opolskiego.
4. WOPR Województwa Opolskiego prowadzi ewidencję jednostek terenowych i drużyn WOPR
Województwa Opolskiego.
§ 45
1. Zasięg działania jednostki terenowej i drużyny WOPR Województwa Opolskiego określa Zarząd
WOPR Województwa Opolskiego.
2. Jednostki terenowe za zgodą Zarządu WOPR Województwa Opolskiego, mogą uzyskać osobowość
prawną.
3. Zarząd WOPR Województwa Opolskiego może występować z wnioskiem do organu rejestrowego
o wykreślenie z rejestru podległej mu jednostki terenowej, którego podstawę stanowi uchwała o jej
rozwiązaniu lub wykluczeniu.
§ 46
Jednostki terenowe i drużyny WOPR Województwa Opolskiego powstają z inicjatywy Zarządu WOPR
Województwa Opolskiego lub po pozytywnym rozpatrzeniu przez Zarząd WOPR Województwa
Opolskiego wniosku grupy działaczy i ratowników WOPR Województwa Opolskiego w sprawie
powołania jednostki terenowej lub drużyny WOPR Województwa Opolskiego z określonym terenem
działania.
§ 47
Rozwiązanie lub wykluczenie jednostki terenowej i drużyny WOPR Województwa Opolskiego następuje
na podstawie uchwały Zarządu WOPR Województwa Opolskiego w przypadkach:
1) Nieprzestrzegania statutów, uchwał i decyzji władz WOPR na wniosek Prezesa lub Prezydium
Zarządu WOPR Województwa Opolskiego oraz Komisji Rewizyjnej WOPR Województwa
Opolskiego;
2) Rozwiązania się lub złożenia wniosku przez zarząd jednostki terenowej lub kierownika drużyny
WOPR Województwa Opolskiego o jej rozwiązanie;
3) Zaprzestania działalności statutowej.
§ 48
1. Jednostki terenowe mogą na swoim terenie działania powoływać i przyjmować w swoje struktury
drużyny WOPR określając ich teren działania oraz je rozwiązywać i wykluczać ze swoich struktur.
2. Drużyny WOPR z obszarem działania nie pokrywającym się z obszarem jednostki administracyjnej
kraju mogą być tworzone po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu WOPR Województwa
Opolskiego.
3. Drużyna WOPR działa w oparciu o regulamin przyjęty przez zarząd właściwej jednostki terenowej.
§ 49
Za zgodą Zarządu WOPR Województwa Opolskiego jednostka terenowa może tworzyć spółki i fundusze
oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów na cele statutowe.
str. 14
§ 50
1. Jednostka terenowa może podjąć działania poza terenem swojego działania w porozumieniu
z Zarządem WOPR Województwa Opolskiego lub po uzgodnieniu z prezesem WOPR Województwa
Opolskiego.
2. Drużyna oraz jednostka terenowa działają zachowując hierarchię organizacyjną od ratownika
poprzez kierownika drużyny, władze jednostki terenowej, władze WOPR Województwa Opolskiego
do władz centralnych WOPR.
3. W posiedzeniach władz na wszystkich szczeblach mogą brać udział odpowiedni przedstawiciele
jednostek nadrzędnych WOPR.
4. Sprawozdawczość jednostek terenowych określają odrębne przepisy.
5. Jednostka terenowa prowadzi ewidencję drużyn WOPR w rejonie działalności.
6. Jednostka terenowa wpłaca do biura WOPR Województwa Opolskiego ustalony przez Zarząd
WOPR Województwa Opolskiego uchwalony procent rocznej składki.
7. Zarząd WOPR Województwa Opolskiego może uchwalić dodatkowe składki.
ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 51
Majątek WOPR Województwa Opolskiego i jego jednostek terenowych stanowią nieruchomości,
ruchomości i fundusze.
§ 52
1. Źródłami powstania majątku WOPR Województwa Opolskiego i jego jednostek terenowych są
w szczególności:
1) opłaty, wpisowe i składki członkowskie;
2) wpływy z działalności statutowej;
3) dochody z nieruchomości i ruchomości;
4) dotacje, subwencje, darowizny, zapisy i spadki oraz udziały i lokaty;
5) dochody z ofiarności publicznej.
2. WOPR Województwa Opolskiego i jego jednostki terenowe prowadzą gospodarkę finansową
i rachunkowość zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku WOPR Województwa Opolskiego i
jego jednostek terenowych podejmuje Zarząd właściwej jednostki, posiadającej osobowość prawną.
4. WOPR Województwa Opolskiego i jego jednostki terenowe prowadzą politykę bezpieczeństwa
danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
§ 53
W WOPR Województwa Opolskiego i jednostkach terenowych zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem WOPR Województwa Opolskiego
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2) przekazywania majątku WOPR Województwa Opolskiego i jednostki terenowej na rzecz jego
członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie
lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania majątku WOPR Województwa Opolskiego i jednostki terenowej na rzecz jego
członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego
celu WOPR Województwa Opolskiego;
str. 15
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie WOPR Województwa
Opolskiego, członkowie organów lub pracownicy WOPR Województwa Opolskiego oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
5) WOPR Województwa Opolskiego i jego jednostki terenowe prowadzą wewnętrzną politykę
bezpieczeństwa finansowego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu.
§ 54
1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych
WOPR Województwa Opolskiego wymagane są podpisy dwóch osób upoważnionych przez
prezydium zarządu WOPR Województwa Opolskiego, w tym Prezesa WOPR Województwa
Opolskiego
2. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych
jednostki terenowej wymagane są podpisy dwóch osób upoważnionych przez prezydium zarządu
jednostki terenowej, w tym prezesa tej jednostki.
ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 55
1. Uchwalenie statutu WOPR Województwa Opolskiego lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały
o rozwiązaniu WOPR Województwa Opolskiego przez Zjazd lub Walne Zebranie WOPR
Województwa Opolskiego wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie Statutu WOPR Województwa Opolskiego lub jego zmian oraz rozwiązanie WOPR
Województwa Opolskiego mogą być przedmiotem obrad Zjazdu lub Walnego Zebrania WOPR
Województwa Opolskiego wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w jego porządku.
3. Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu WOPR Województwa Opolskiego Zjazd lub Walne Zebranie
WOPR Województwa Opolskiego określa sposób likwidacji i przeznaczenie jego majątku.
§ 56
1. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu jednostki terenowej przez Zjazd lub Walne Zebranie jednostki
terenowej wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku rozwiązania jednostki terenowej Prezes WOPR Województwa Opolskiego może
powołać delegaturę biura Zarządu WOPR Województwa Opolskiego na terenie działalności
rozwiązanej jednostki terenowej.
3. Rozwiązanie jednostki terenowej może być przedmiotem obrad Zjazdu lub Walnego Zebrania
tej jednostki wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w jego porządku.
4. Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu przez Zjazd lub Walne Zebranie jednostki terenowej, sposób
likwidacji oraz przeznaczenie jej majątku wymaga akceptacji Zarządu WOPR Województwa
Opolskiego.
Statut zmieniony 24.02.2018 r. uchwałą Nr 13 XV Zjazdu WOPR Województwa Opolskiego.